Font size
Small
Middle
Large


  • หน้าแรก >
  • แนะนำความเปลี่ยนแปลงของแกนท่อ TOYOX
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนด RoHS2

RoHS2 ที่แก้ไขใหม่คืออะไร

คำสั่ง RoHS (ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances) เป็นคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้สารพิษที่กำหนด (การมีสารดังกล่าวเกินความเข้มข้นที่กำหนด) ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ใน EU (สหภาพยุโรป)

"คำสั่ง RoHS" ให้ความสำคัญกับเรื่อง "ความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม" มากที่สุด เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2006

หลังจากนั้นใน "RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไขปรับปรุง)" ที่มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2013 ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่ขึ้นมาอีก 1 หมวดหมู่ทำให้มีทั้งหมด 11 หมวดหมู่ และในการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2015 ได้มีการเพิ่มสารกลุ่มพทาเลตเอสเทอร์อีก 4 ชนิดให้เป็นสารที่ควบคุมด้วย (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2019)

สารควบคุม

สารต้องห้าม ความเข้มข้นควบคุม )ค่าขีดจำกัด)
ตะกั่ว 0.1 มวล%
ปรอท 0.1 มวล%
แคดเมียม 0.01 มวล%
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม 0.1 มวล%
โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล : PBB 0.1 มวล%
โพลิโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ : PBDE 0.1 มวล%
ไดทูเอทิลเฮกซิลพทาเลต : DEHP 0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่
บิวทิลเบนซิลพทาเลต : BBP 0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ไดบิวทิลพทาเลต : DBP 0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ไดไอโซบิวทิลพทาเลต : DIBP 0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่

หมวดหมู่ที่เข้าข่าย

หมวดหมู่
1.เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้ในบ้านเรือน
2.เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านเรือน
3.อุปกรณ์จัดการข้อมูล (IT) และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร
4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
5.อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
6.เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7.ของเล่น อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงและกีฬา
8.อุปกรณ์การแพทย์
9.อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบเฝ้าระวังและควบคุม
10.เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
11.อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เข้าข่ายหมวดหมู่ข้างต้น

Page topCopyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.