ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

ความถี่ในการเปลี่ยนลดลงเพื่อลดต้นทุนได้มากขึ้น

เมื่อใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR ซ้ำ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนปลอกทุกครั้ง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแม้จะใช้งานเป็นเวลาสั้นๆ เช่น ในระหว่างการทดสอบการไหลของน้ำ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะลดความถี่ในการเปลี่ยนปลอกนี้

เราลองใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR LIGHT ซึ่งทำให้สามารถใช้ปลอกซ้ำได้สูงสุดสามครั้งภายใต้เงื่อนไขบางประการ และยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสายยาง คือไม่มีการรั่วและหลุดเลย เราต้องการใช้ข้อต่อเหล่านี้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนปลอกและลดต้นทุน