ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการรับรองเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ และการรับรองตามมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการรับรองเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ และการรับรองตามมาตรฐานสากล

เรากำลังจัดการให้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ และการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร MHLW ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น เป็นกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากการรับประทาน
หรือดื่มในประเทศญี่ปุ่น อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดมาตรฐาน ข้อบ่งชี้ และการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร สารเติมแต่ง ฯลฯ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนมีดังต่อไปนี้

  • • ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เลขที่ 52, 1951/ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เลขที่ 267, 2002
  • • ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เลขที่ 201, 2006/ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เลขที่ 595, 2012

ท่ออ่อนผ่านการจดทะเบียนองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ประเภท DMF II หมายเลข 25486 ,
ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองจาก CFR 21.170 ถึง 199

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) เป็นหน่วยงานราชการภายใต้การควบคุมของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ ก่อตั้งขึ้นตาม กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง และมีอำนาจรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความปลอดภัย ด้านอาหาร องค์การ FDA มีความชำนาญพิเศษในด้านการบริหาร เช่น การจัดการการได้รับอนุญาตหรือการละเมิดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของผู้บริโภค

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เภสัชตำรับของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP) ระดับ VI

เภสัชตำรับของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP) เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานยาและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยาตามคำสั่งของแพทย์, ยาทั่วไปที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีจัดจำหน่ายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเกณฑ์การวัดตั้งแต่ I ถึง VI โดยระดับ VI ถือเป็นระดับที่มีความเข้มงวดสูงสุด ประเมินจากความเหมาะสมของวัสดุพลาสติกสำหรับการใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยา

มาตรฐาน RoHS2 (ข้อจำกัดเกี่ยวกับสารที่เป็นอันตราย) ฉบับแก้ไข

มาตรฐาน RoHS เป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการจำกัดการใช้งานสารที่เป็นอันตราย (เกินค่าความเข้มข้นที่อนุญาต)
ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึง “ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุด
เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2006 “RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไข)” ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2013 เพื่อเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์
อีกหนึ่งประเภท (ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ประเภท) ต่อมาได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2015 โดยเพิ่มพทาเลตเอสเทอร์สี่ชนิด
เข้าเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้งาน (เริ่มบังคับใช้งานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2019)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ข้อกำหนดของ BPOM (ประเทศอินโดนีเซีย: หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ)

ข้อกำหนดของ BPOM (ประเทศอินโดนีเซีย: หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ) เป็นหน่วยงานราชการ มีอำนาจกำกับดูแลคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารและยาในประเทศอินโดนีเซีย หน่วยงาน BPOM มีหน้าที่จัดการและดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและยาตามกฎหมายและข้อกำหนด เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน BPOM และเป็นข้อกำหนดว่าด้วยบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับท่ออ่อน

  • • หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ HK.03.1.23.07.11.6664/2011