ประกาศปิ ดปรับปรุงระบบช่วั คราว

จะมีการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา16:00 – 18:00 น. (เวลาไทย)
*อาจช้าหรือเร็วกว่าเวลาที่กาหนด

การปิดปรับปรุงเว็บไซต์จะส่งผลให้สมาชิกทุกท่านไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก