Font size
Small
Middle
Large


  • หน้าแรก >
  • ข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ปลอดภัย

ข้อควรระวังที่แสดงด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง โปรดทราบว่าการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อจำกัดบางประการ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 

คำเตือน กรณีที่อาจเป็นอันตรายและทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร้ายแรง
ข้อควรระวัง สถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น

 

  • ท่ออ่อน
  • ข้อต่อ
  • ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน
  • อื่นๆ
  • คำศัพท์เฉพาะทาง

ท่ออ่อน

ข้อต่อ

ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน

อื่นๆ

คำศัพท์เฉพาะทาง

 

 


Page topCopyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.