นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในเว็บไซต์นี้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสของคุณที่ Toyox Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”, “ของเรา”) จะได้รับหรือได้รับแล้ว
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยการรวมและการเทียบกันกับข้อมูลอื่นๆ

2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเราขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราจะแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงขอบเขตของบุคคลที่สามที่รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้คุณทราบ จากนั้นเราจะขอความยินยอมจากคุณในการรับข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เราจะไม่รับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ยกเว้นเมื่อเราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลที่อาจถูกระบุตัวตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคลหรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย

หากจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ก่อน

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • · เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา
    ในการส่งแคตตาล็อกและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จดหมายข่าวทางอีเมล และอีเมล บัตรเชิญนิทรรศการ จดหมายเวียนแคมเปญ และจดหมายทางตรงอื่นๆ
 • · เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการ
    วิเคราะห์คำขอของคุณ การวางแผนผลิตภัณฑ์โดยรวมและกิจกรรมการตลาด ขอความร่วมมือและยืนยันสถานะในการทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงรับมือกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อพิเศษ
 • · เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และการบริการ
    ยืนยันคำสั่งซื้อและส่งผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง จัดการกับการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ส่งสินค้าตามแคมเปญ และบริการหลังการขายอื่นๆ
 • · เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ

หากต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือจากขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานเหล่านี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณอย่างเหมาะสม และจะป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย และการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างดีที่สุด เรายังรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และข้อมูลจะถูกตัดสินว่าไม่มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติของเรา

5. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผย มอบหมาย หรือมอบให้ (กล่าวคือ มอบให้และให้การเข้าถึง) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้น

 • · เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • · เมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือของเรา*
 • · เมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทที่ให้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรืออีเมล และ
 • · เมื่อมีความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน เช่น การปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวมบริษัท หรือการโอนกิจการ

* บริษัทในเครือของเราได้แก่ TOYOX Facility Solutions Co., Ltd., TOYOX ASIA (THAILAND) CO., LTD. (ประเทศไทย), TOYOX TRADING SHANGHAI Co., Ltd. (ประเทศจีน), TOYOX COMPANY LIMITED JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE (ประเทศอินโดนีเซีย) และ Toyox Software Co., Ltd. สำหรับข้อมูลการติดต่อบริษัทในเครือ โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว

ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเทียบเท่ากับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของเรา

6. คำถามจากคุณ

หากคุณขอให้เปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน ลบ หรือเปิดเผยบันทึกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เราจะตอบสนองอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในประมาณหนึ่งเดือนตามกฎหมายและข้อบังคับ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว เราจะยืนยันตัวตนของคุณด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลซึ่งเกิดจากคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้มาจากคุณ
หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ:

TOYOX CO., LTD.
mail : world@toyox.co.jp

7. การกำกับดูแล

เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ของญี่ปุ่น และประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนระบบการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกำหนดกฎเกณฑ์ภายใน การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน การตรวจสอบสถานะการจัดการเป็นประจำ และการกำกับดูแลผู้รับเหมาบริการ หากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกทำลาย หรือเสียหาย เราจะจำแนกสถานการณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรวจสอบผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการรับมือ ตอบสนองอย่างเหมาะสม และหากมีความจำเป็นตามกฎหมายและข้อบังคับ จะรายงานต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

8. การส่งข้อมูลไปยังภูมิภาคอื่น

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมได้ไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทางที่เก็บข้อมูลนั้นๆ ประเทศปลายทางเฉพาะและผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าวระบุอยู่ในข้อ 5 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วัตถุประสงค์และวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลดังกล่าว และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลกับผู้รับข้อมูล

9. ขั้นตอนและการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

10. การจัดการคุกกี้ ฯลฯ

เว็บไซต์นี้มีหน้าต่างๆ ซึ่งใช้ระบบที่เรียกว่า “คุกกี้” เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เราอาจส่งข้อมูลที่เรียกว่าคุกกี้ซึ่งจะระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ และบันทึกไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้จะไม่ระบุตัวบุคคล
เมื่อมีข้อความป็อปอัพที่ยืนยันความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้แสดงขึ้น หากคุณยินยอมที่จะใช้ โปรดกดยอมรับข้อความ คุณยังสามารถดูเว็บไซต์ต่อได้แม้จะไม่ให้ความยินยอม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดใช้คุกกี้และลบคุกกี้ทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ หรือไม่บันทึกคุกกี้ได้

11. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเข้ารหัส SSL

SSL คือเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการสื่อสารข้อมูลที่มีการเข้ารหัสบนอินเทอร์เน็ต Toyox ใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัส SSL

Toyox Co., Ltd.
ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2022