ภาพแสดงการตรวจสอบทิศทางของไหลและการบิดงอ

ภาพแสดงการตรวจสอบทิศทางของไหลและการบิดงอ