ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ลูกค้าขอดูใบรับรองของท่อที่ใช้ในการประกอบอาหาร!

โรงงานผลิตอะเกะดะมะ (เศษแป้งทอด) และคะยะคุ (เครื่องที่ใส่ในข้าวหรืออุด้ง)ใช้ท่อยางพลาสติก
ไวนิลธรรมดาในการส่งน้ำที่ใช้ผสมกับแป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทว่าหลังจากนั้น
ลูกค้าได้ขอใบรับรองของท่อที่ใช้ในโรงงาน ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไข

บริษัทได้เลือกใช้ท่อ TOYOSILICONE ในการส่งจ่ายน้ำ และท่อ
TOYOFOODS ในการล้างภายในโรงงาน ซึ่งท่อทั้งสองมีเอกสาร
รับรองต่าง ๆ อาทิ รายงานผลการทดสอบที่ผ่านกฎหมายสุขอนามัย
อาหารและข้อมูลแสดงความปลอดภัย เรารู้สึกภูมิใจที่ทำให้ลูกค้า
ไว้ใจเรามากขึ้น และมั่นใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและไว้ใจได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง