ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ลำบากในการล้างท่อทุกวัน และพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานบ่อยมาก!

เดิมโรงงานใช้ท่อส่งเครื่องเทศที่ครอบด้วยปลอกโลหะและสายรัด ซึ่งจำเป็นต้องถอดล้างทุกวัน
เกิดภาระในการถอดล้างและประกอบกลับ นอกจากนี้ ทุกๆวัน โรงงานจะต้องตรวจสอบจำนวน
เชื้อแบคทีเรียในสายการผลิตทุกสาย มีการพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานในทุกสายหลายครั้ง
ในแต่ละเดือน บางครั้ง โรงงานถึงกับต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทิ้งซึ่งทำให้
เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

เพื่อลดเวลาในการถอดล้างท่อและข้อต่อ และประกอบกลับหลังจากล้างเสร็จ
บริษัทจึงเปลี่ยนมาใช้ตัวเชื่อม TOYOSILICONE ซึ่งทำให้ลดเวลาการทำงานลง
ได้มาก และทำให้ปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบลดน้อยลงอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง