ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ท่อแข็งตัว มีรอยร้าวเนื่องจากสารเคมี!

โรงงานผลิตหมึกพิมพ์ใช้ท่อพีวีซีสลับกับท่อพีดีวีเอฟตามประเภทของหมึกว่าเป็นหมึกน้ำหรือหมึกทำละลาย
แต่ท่อพีดีวีเอฟใช้ได้ไม่ทนเมื่อใช้กับหมึกทำละลาย ท่อเกิดแข็งตัวและมีรอยร้าวเมื่อใช้ไปได้ประมาณ 1 ปี

เปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYOFUSSO รุ่น Tetrafluoride ซึ่งมีข้อดีคือ
เมื่อเทียบกับท่อพีดีวีเอฟ ท่อรุ่นนี้ทนทานและไม่แข็งตัวง่าย
แม้ใช้กับหมึกทำละลาย ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะท่อไม่แข็งตัวและใช้งานได้ดี