ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

ท่อแข็งตัวและรั่วเพราะความร้อน และน้ำร้อนไปถูกสินค้า!

เพื่อลดอัตราของเสียของสินค้า ทางบริษัทจึงได้เปลี่ยนอุณหภูมิของแท่นพิมพ์ใหม่จาก
60–80 องศาเป็น 80–95 องศา ทำให้ท่อยางส่งน้ำร้อนสำหรับปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแข็งตัวเร็วขึ้น
และเกิดปัญหาน้ำร้อนรั่วออกมาจากท่อไปถูกสินค้า กลับทำให้เกิดปัญหาใหม่

หลังจากได้ทดลองใช้ท่อ TOYOSILICONE ที่ทนความร้อนได้ดีกับเครื่องจักรหนึ่งเครื่องแล้ว
พบว่าท่อแทบจะไม่แข็งตัว จึงเปลี่ยนมาใช้กับเครื่องจักรทุกเครื่อง
ทำให้การผลิตคงที่ขึ้นและลดค่าซ่อมแซมรักษาในการเปลี่ยนท่อ