ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ไฟฟ้าสถิตช็อต! ท่อตัน!

โรงงานผลิตสารกำจัดศัตรูพืชนี้ส่งผงวัตถุดิบผ่านท่อที่มีสายดินฝังอยู่ แต่ถึงแม้จะมีสายดิน
เวลาสัมผัสตัวท่อจะถูกไฟช็อตเนื่องจากมีไฟฟ้าสถิตอยู่ นอกจากนี้ ผงวัตถุดิบเองยังเกาะติด
อยู่ในท่อทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดี เป็นอุปสรรคในการทำงาน

หลังจากพิจารณาตัวอย่างข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิตและ
การทำให้ไฟฟ้าไหลลงสายดินได้สะดวกแล้ว จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYOTOP-E
หลังจากเปลี่ยนแล้ว ปัญหาไฟฟ้าสถิตช็อตพนักงานและปัญหาวัตถุดิบติดท่อก็ไม่ค่อยเกิดขึ้น
มีความปลอดภัยและงานผลิตมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย