ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ท่อระเบิดเพราะประกายไฟจากการเชื่อมและการสิ้นเปลืองพลังงาน!

โรงงานแห่งนี้ใช้ท่อแอร์ที่ทำด้วยยูรีเทนในสายการเชื่อมต่อเครื่องจักรเกษตร หากประกายไฟกระเด็นถูกท่อ
จะทำให้ท่อเป็นรูและมีอากาศรั่วออกมา นอกจากนี้ คณะกรรมการ ISO 14000
ได้เตือนว่าปัญหานี้ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ทางโรงงานจึงต้องหามาตรการป้องกัน

เปลี่ยนมาใช้ท่อ TOPRUN ที่ทนต่อประกายไฟ และท่อไม่เป็นรูง่ายเมื่อเทียบกับท่อแอร์ที่ทำด้วยยูรีเทน
ที่ใช้อยู่เดิม หลังจากเปลี่ยนแล้ว พลังงานที่สูญเสียไปอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ถึงแม้จะป้องกันเรื่อง
ประกายไฟไม่ได้ทั้งหมด แต่ลูกค้ารู้สึกพอใจที่ท่อใช้งานง่ายและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น