ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

เกิดอุบัติเหตุและรู้สึกตกใจบ่อยครั้งเพราะเกิดไฟฟ้าสถิตที่เครื่องดูดฝุ่น!

โรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใช้ผงเซรามิคผลิตหัวเทียนรถยนต์ และใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดผงเซรามิคเพื่อรักษา
ความสะอาดในโรงงาน ขณะทำความสะอาด หากท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่นสัมผัสถูกส่วนที่เป็นโลหะ
พนักงานมักตกใจเพราะถูกไฟฟ้าสถิตดูด ต้องคิดหาวิธีแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

หลังจากที่ทางโรงงานได้รับฟังเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่แสดงไว้ในผังเปรียบเทียบ
การไหลของไฟฟ้า และพิจารณาแล้วว่ามีประสิทธิผลจริง จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYOTOP-E
หลังจากเปลี่ยนแล้ว ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตเวลาที่ท่อสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น